Bobří hráze na Chalupském potoce

Bobři, kterým se v okolí Všerub velmi daří, působí problémy i v nedaleké obci Chalupy. Stavbou hrází na Chalupském potoce způsobují zaplavování pozemků v obci a ohrožují odvodnění jednoho z domů. Na podnět jeho majitele podali Lesy České republiky jako správci toku žádost na Krajský řad Plzeňského kraje o udělení výjimky k zásahu do přirozeného prostředí zvláště chráněného živočicha bobra evropského.

Krajský úřad v tomto případě udělil výjimku, která opravňuje žadatele k opakovanému odstraňování bobřích hrází na Chalupském potoce v úseku od silničního mostku v obci Chalupy proti proudu k pozemku p. č. 567 v k. ú. Chalupy. Měl by tak být zajištěn plynulý průtok vody korytem. Odstraňovat bobří hráze je však možné jen v období od srpna do března, tedy mimo citlivé období odchovu mláďat, kdy je nutná zvýšená ochrana druhu.